Creative Twinning: kabinet stimuleert internationale samenwerking in cultuursector 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties. Hiervoor is de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020 gepubliceerd. De regeling is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van de Rijksoverheid.

Creative Twinning biedt de allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van projecten in aan EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding. Ook draagt cultuur eraan bij dat Nederland en de betrokken landen meer vertrouwen in elkaar hebben en een betere dialoog kunnen voeren.

Veiligheid en stabiliteit
Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder in landen met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief. Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven. Denk aan: maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemen, duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed, stadsverbetering en het stimuleren van dialoog tussen bevolkingsgroepen. Het bereiken van jongeren is een belangrijke voorwaarde van de regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. In aanmerking voor financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profit organisaties én bedrijven met een cultureel profiel.

 

Arbeidsmarktagenda gepresenteerd 

Kunstenaars en mensen met andere creatieve beroepen moeten meer gaan verdienen, en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kan daarbij helpen.

Het is ook belangrijk te onderzoeken hoe hun vaak slechte aanspraken op sociale zekerheid en pensioen kunnen verbeteren. Hun belangenorganisaties moeten meer samen optrekken en beter overleggen met werkgevers en opdrachtgevers.

Dit zijn enkele adviezen uit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2021, die dinsdag 14 november werd aangeboden aan de nieuwe minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. Aan de lijst met adviezen is meegewerkt door werknemers, werkgevers en zelfstandigen uit de culturele sector.

 

Bron: Arbeidsmarktagenda gepresenteerd » NAPK

Nieuw filmfonds op Curaçao

Nieuw filmfonds op Curaçao

Het eerste Curaçaose filmfonds, het Alex Alberto Fonds, zal op 28 september 2017 worden gelanceerd. Met het fonds kunnen lokale filmmakers ondersteund worden bij het ontwikkelen van filmplannen. Met het in het leven roepen van dit fonds hopen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Curaçaose film. Het fonds komt onder het beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied (PBCCG) te staan.

Op initiatief van Michel Drenthe van Caribbean Filmcom en Curaçao Filmboard Foundation heeft het PBCCG de mogelijkheden om de ontwikkeling van lokale films te subsidiëren onderzocht. Curaçao Filmboard Foundation, Kas di Kultura en het PBCCG  hebben de handen ineengeslagen om de eerste vertoning van de documentaire ‘Yamada’ aan te grijpen voor fondsenwerving voor het op te richten Alex Alberto Fonds. Vlak na de première zal meer informatie gegeven worden over het Alex Alberto Fonds en de richtlijnen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Het fonds draagt de naam van Alex Alberto, lokaal bekend als de pionier van het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen op film en die met vooruitziende blik ervoor heeft gezorgd dat die opnames bewaard blijven voor het nageslacht.

Alex Alberto

Subsidie Programmering podium popmuziek

De door het Fonds Podiumkunsten aangewezen Kernpodia kunnen maandelijks subsidie aanvragen voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands.

Het doel is om met subsidies bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing doen.

Aanvragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor de subsidie programmering regulier poppodium is in 2017 € 600.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000.

Bron: FPK.nl

Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider in het po

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Kostendekkend
De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuur coördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Aanvragen
De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2018 en loopt van 2017 tot 2021.

 

Bron: LKCA

Kies voor de zekerheid van de TritiCoach!

Makkelijk en vooral duidelijk, de nieuwe service van TRITIKO Management: TritiCoach. Voor een vast laag bedrag professionele ondersteuning en advies. Meld je snel aan!

TritiCoach:

  • Bel elke werkdag de ‘hotline’ voor telefonisch bedrijfsadvies en ondersteuning.
  • 4 keer per jaar een adviesgesprek.
  • Jaarlijkse financiële diagnose en inzicht.
  • Jaarlijkse omgevingsanalyse.

Voor wie? Zelfstandige creatieven en creatieve organisaties (kleiner dan 5 fte) .

Prijs? Slechts € 245,- exclusief btw per maand!

Mail je contactgegevens naar info@tritiko.nl met als titel “TritiCoach” of bel 06 3098 7777.